Revision history of "Index.php"

From Tmplab

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 17:57, 2 May 2013CornellCo (talk | contribs)m . . (1,690 bytes) (+1,690). . (New page: Najbardziej reprezentacyjną częścią budynku, elementem który jako pierwszy zwraca uwagę jest jego główna, przednia elewacja - czyli fasada. Elegancka, nowoczesna fasada podkreśla ...)